Här erbjuds du en serie kompetenshöjande seminarier som syftar till att höja deltagande företags förmåga att med hjälp av globala riktlinjer integrera hållbarhetsfaktorer i affärsutvecklingen. Nätverksträffarna höjer konkurrenskraften hos de medverkande företagen genom ett ökat fokus på intressentdialog, väsentlighetsanalys och rapportering av hållbarhetsfaktorer.

Den första seminarieserien innehåller fyra träffar och startar 8 maj 2018. Serien avslutas i februari 2019. Följande ämnen kommer behandlas:
Väsentlighetsanalys som grund för ett strategiskt hållbarhetsarbete, 8 maj

Så redovisar du enligt lagen om hållbarhetsrapportering, 18 september

Målsätta, mäta och följa upp hållbarhetsarbetet, 13 november

Strategisk hållbarhetskommunikation, februari (datum ej fastställt)


Kostnaden för denna seminarieserie är 5000 kr/företag eller 1500 kr/seminarie (max två deltagare/företag),