I Klimatbokslutet används den globala standarden Greenhouse Gas Protocol som utgångspunkt i beräkningarna av utsläppssiffror. GHG-protokollet är enkelt att använda och anpassa till olika verksamheters behov, storlek och ambition då det är uppdelat på olika rapporteringsnivåer, så kallade Scope. Metoden innehåller tre olika scope med följande innebörd:

Scope 1: Direkta utsläpp från källor som kontrolleras av verksamheten själva och där företaget har direkt kontroll över sin klimatpåverkan. Exempel: Utsläpp från egna fordon och industriella processer

Scope 2: Indirekta utsläpp från inköpt energi. Utsläppen sker då hos producenten men räknas in i den förbrukande verksamhetens utsläppssiffror. Exempel: inköpt el, värme och kyla

Scope 3: Indirekta utsläpp som verksamheten ger upphov till, både uppströms och nedströms, men inte kontrollerar direkt. Exempel: Inköpta varor och tjänster, tjänsteresor, transport och distribution, avfallshantering

Läs mer om GHG-protokollet här


Sustainability management systemet CEMAsys
används som tekniskt hjälpmedel i beräkning och rapportering av utsläppssiffrorna.

Produktblad

Läs mer om CEMAsys här