OM CIRCULAR HUB HALLAND

 

VARFÖR STARTAS CIRCULAR HUB HALLAND?

Halland är en välmående och växande region med stark entreprenörskraft och framgångsrika företag och det görs nu många satsningar inom regionen för att denna utveckling skall fortsätta. Samtidigt känner vi alla till de de utmaningar vi står inför och som ekonomisk tillväxt bidrar till utifrån hur dagens ekonomiska system fungerar. Exempel på detta är klimatkrisen, hot om brist på viktiga resurser och material samt problematik med social hållbarhet och sårbarhet i existerande globala värdekedjor, något som inte minst visat sig i vår rådande hälsokris.  

De hållbarhetskrav som ställs på näringslivet från kunder, konsumenter, politiker och lagstiftare samt andra intressenter har blivit och kommer bli allt mer påtagliga. Det kommer alltså bli allt viktigare, för företag, att bli  hållbara, ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. För att möta dessa utmaningar krävs samverkan och nya hållbara lösningar ur ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv.

Arena projektet som drevs av Varbergs kommun och RISE, under 2019, erbjöd företag att bekanta sig med Cirkulär  ekonomi och dess erbjudande om ett sätt att utveckla lönsamma och intressanta affärer utan att tära på jordens resurser och ekosystem. Resultatet av detta blev början på en cirkulär karta i Varberg men också ett växande intresse för en arena där företag kan få stöd i att utveckla sina affärer genom cirkulär ekonomi och dess principer. Detta blev startskottet för Circular Hub Halland som lanseras sommaren 2020 med syfte att stötta halländska företag göra en cirkulär omställning.

HUR KAN JAG VARA MED?

Projektet riktar sig till små och medelstora företag i Halland som vill göra en cirkulär omställning. Vi söker olika typer av företag inom olika branscher. Det är inte nödvändigt att ni arbetar strukturet med cirkulär omställning men däremot är det viktigt med ett intresse och engagemang att utveckla er affär på ett hållbart sätt.

Circular Hub Halland kommer erbjuda öppna kunskapsspridande aktiviteter såväl som ett terminslångt utvecklingsprogram där vi initialt kommer ha möjlighet att stötta ett mindre antal företag.

För de företag som ansöker och antas till utvecklingsprogrammet är det viktigt att kunna avsätta tid och resurser att medverka i planerade aktiviteter och aktivt arbeta med frågorna på hemmaplan. Circular Hub Halland finns där som ett stöd i processen.

För de företag som är intresserade men som i nuläget har mindre möjligheter att avsätta tid och resurser finns också möjlighet att medverka i projektets öppna kunskapshöjande aktiviteter och nätverk.

Circular Hub Halland arbetar också med ett nätverk av aktörer och projekt med erbjudanden som kan passa de företag som har andra behov av stöd inom cirkulär omställning. Här kan ni få hjälp att navigera det stöd som erbjuds.

Hör av er så ser vi vad som passar er!

HUR DRIVS PROJEKTET?

Projektet drivs för närvarande i projektform av EMC i samverkan med Varbergs kommun och Högskolan i Halmstad. Det finansieras med stöd av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Region Halland.
Vi jobbar också tillsammans med andra aktörer i Halland som kan ge stöd kopplat till Cirkulär ekonomi och det innehåll som levereras genom Circular Hub Halland är således ett resultat av samverkan mellan aktörer och projekt. Målsättningen är att Circular Hub Halland skall fortsätta även efter projektets slut juni 2022.

VAD ÄR ERT BIDRAG?

Vi tar inte ut någon avgift för att delta i Circular Halland utvecklingsprogram eller öppna kunskapshöjande aktiviteter. Det ni bidrar med är er tid, ert engagemang, era kunskaper och erfarenheter samt en vilja att utvecklas tillsammans med andra.


Förutom detta vill vi att ni är med och utvecklar Circular Hub Halland som är i en uppstartsfas. Vi vill tillsammans med deltagande företag och aktörer hitta formen för hur vi på bästa sätt stöttar deltagande företag i en cirkulär omställning. Vi kommer därför be om er feedback på de verktyg, processer och aktiviteter vi erbjuder som stöd, i syfte att löpande förbättra Circular Hubs erbjudanden.

OM CIRKULÄR EKONOMI

 

VAD ÄR CIRKULÄR EKONOMI?

Det finns flera definitioner på cirkulär ekonomi. Enkelt uttryckt är det ett alternativ till det linjära ekonomiska system som till stor del råder idag. Det linjära ekonomiska systemet bygger på att utvinna nya resurser och material för att tillverka produkter som konsumeras. I slutet av sin livscykel kastas dessa och blir avfall. En cirkulär ekonomi däremot,  kan liknas med det naturliga systemet där avfall från en process blir näring till en annan. Den cirkulära ekonomin bygger på att förlänga livslängden på förädlade produkter och att använda material och resurser som redan finns i systemet och på så sätt frikoppla ekonomisk utveckling från förbrukning av jungfruliga råvaror.

CIRKULÄR EKONOMI I SVERIGE OCH HALLAND

Cirkulär ekonomi står högt på den globala dagordningen och klättrar även i Sverige. Det pågår många initiativ och samarbeten i Sverige för resurseffektivisering och cirkulär ekonomi. Bland annat har regeringen tagit fram förslag på hur staten kan gynna förändringar mot en cirkulär ekonomi. I Energi- och klimatstrategin för Hallands Län tas cirkulär ekonomi upp som ett strategiskt ställningstagande regionen behöver göra för att nå en hållbar tillväxt.

UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER

Att gå från linjära ekonomiska system till ett cirkulärt ekonomiskt system kräver en omställning i hur företag formulerar och genomför sina affärsmodeller, och hur företag samverkar för att hitta möjligheter. Det finns många hinder och begränsningar; lagar och regler men även infrastruktur och processer är idag designade efter ett linjärt system. Detta är utmaningar som behöver hanteras stegvis under lång tid.

Men nu finns också enorma möjligheter som inte funnits tidigare, i form av teknisk utveckling och digitalisering. Detta öppnar upp för cirkulära lösningar som vi redan ser goda exempel på.


Krisen i spåren av COVID-19 har enorma konskevenser för vårt samhälle och många branscher är under stor press- Men krisen har också visat på samhällets kraft att snabbt ställa om och hitta nya lösningar. Kanske ger detta oss en möjlighet att formulera den framtid vi vill återvända till när krisen klingat av. 

MER OM CIRKULÄR EKONOMI

 

The Ellen MacArthur Foundation is a UK registered charity which aims to inspire a generation to re-think, re-design & build a positive future through the framework of a circular economy.