top of page

OM CIRKULÄR EKONOMI

Circular Hub Halland detaljer: Tjänster
Image by Roman gomez

VAD ÄR CIRKULÄR EKONOMI?

Det finns flera definitioner på cirkulär ekonomi. Enkelt uttryckt är det ett alternativ till det linjära ekonomiska system som till stor del råder idag. Det linjära ekonomiska systemet bygger på att utvinna nya resurser och material för att tillverka produkter som konsumeras. I slutet av sin livscykel kastas dessa och blir avfall. En cirkulär ekonomi däremot,  kan liknas med det naturliga systemet där avfall från en process blir näring till en annan. Den cirkulära ekonomin bygger på att förlänga livslängden på förädlade produkter och att använda material och resurser som redan finns i systemet och på så sätt frikoppla ekonomisk utveckling från förbrukning av jungfruliga råvaror.

VARFÖR CIRKULÄR EKONOMI?

Det korta, enklaste men kanske minst inspirerande svaret på detta är för att vi måste. Dagens ekonomiska system använder jordens resurser i snabbare takt än den kan skapa dem samtidigt som vi också förorenar luft, jord och vatten med enorma konsekvenser för bland annat klimat och biologisk mångfald. Ska vi vara riktiga domedagsprofeter så kan vi säga att, förr eller senare kommer vi att frångå dagens linjära ekonomi, vare sig vi medvetet tagit steg i den riktningen eller inte.

Det inspirerande och mer intressanta svaret är däremot, för att vi har allt att tjäna på det. Det finns fantastiska värden och möjligheter inom cirkulär ekonomi. Med priniciperna för cirkulär ekonomi som vägvisare i er affärs- och verksamhetsutveckling kan ni identifiera nya affärsmöjligheter och minskat resursslöseri som bidrar till er lönsamhet och utveckling samtidigt som ni arbetar hållbättre.

  • Kanske har ni ett restmaterial med ett värde som kan säljas eller förädlas?

  • Kanske kan ni hitta nya intäktsströmmar för era produkter genom delning, reparation/underhåll eller uthyrning istället för försäljning?

  • Kanske har ni en tjänst eller produkt som kan möjliggöra för andra företag att bli cirkulära? 

  • Kanske kan ni maximera nyttan av era resurser genom att ändra perspektiv på hur de kan användas?

  • Kanske något annat...

Vi ser att hållbarhetsaspekterna klättrar på dagordningen för företags intressenter.

  • Kunder och konsumenter blir allt mer medvetna och premierar hållbara lösningar framför icke hållbara så länge de uppfyller rätt  behov. 

  • En organisation som arbetar aktivt med hållbarhet har lättare att rekrytera och behålla anställda och har större resiliens i tider av kris

  • I framtiden kan vi förvänta oss fler politiska styrningsmekanismer för att möjliggöra en cirkulär omställning eller ökad hållbarhet i såväl som utanför Sverige och även i Halland där regionen identifierat cirkulär omställning som ett av sina fyra strategiska ställningstaganden i Energi- och Klimatstrategin.


Den riktiga frågan är kanske inte " "Varför Cirkulär Ekonomi?" utan "Varför inte".

UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER

Att gå från linjära ekonomiska system till ett cirkulärt ekonomiskt system kräver en omställning i hur företag formulerar och genomför sina affärsmodeller, och hur företag samverkar för att hitta möjligheter. Det finns många hinder och begränsningar; lagar och regler men även infrastruktur och processer är idag designade efter ett linjärt system. Detta är utmaningar som behöver hanteras stegvis under lång tid.

Men nu finns också enorma möjligheter som inte funnits tidigare, i form av teknisk utveckling och digitalisering. Detta öppnar upp för cirkulära lösningar som vi redan ser goda exempel på.


Krisen i spåren av COVID-19 har enorma konsekvenser för vårt samhälle och många branscher är under stor press- Men krisen har också visat på samhällets kraft att snabbt ställa om och hitta nya lösningar. Kanske ger detta oss en möjlighet att formulera den framtid vi vill återvända till när krisen klingat av. 

I EMCs webinarbibliotek hittar ni inspelningar av genomförda evenemang.

I EMC's kalender hittar ni fler kommande evenemang inom andra relevanta ämnesområden.

MER OM CIRKULÄR EKONOMI

twitter-card-default.png

The Ellen MacArthur Foundation is a UK registered charity which aims to inspire a generation to re-think, re-design & build a positive future through the framework of a circular economy.

BAS logga.png
EU logga.png
Region Halland.png
Varbergs kommun.png
Högskolan i Halmstad.png
EMC_2013.png
bottom of page