HÅLLBARHETSBAROMETERN
EMC har tagit fram detta digitala verktyg som hjälper din verksamhet att:
• Samla och överblicka hållbarhetsarbetet
• Integrera hållbarhetsarbetet i hela organisationen
• Få inspiration till hur ni kan utveckla hållbarhetsarbetet
• Redovisa ert hållbarhetsresultat
• Kommunicera ert hållbarhetsarbete internt och externt

Kostnad: 5000 kr/företag och år

Läs mer och registrera dig här


KLIMATBOKSLUT
EMC erbjuder stöd och rådgivning i processen att ta fram ett klimatbokslut. I vårt grunderbjudande ingår följande:
• Tillgång till digitala verktyget CEMAsys
• Utbildning i globala klimatberäkningsmetoden GHG-protokollet
• Processtöd och individuella utvecklingssamtal
• Nätverksträffar för erfarenhetsutbyte
• Deltagande i den årliga publikationen Klimatbokslut Halland
• Möjlighet till fördjupad individuell rådgivning

Läs mer här


NÄTVERKSSERIE:
HÅLLBARHETSSTRATEGIER OCH -RAPPORTERING

Här erbjuds du en serie kompetenshöjande nätverksträffar som syftar till att höja deltagande företags förmåga att med hjälp av globala riktlinjer integrera hållbarhetsfaktorer i affärsutvecklingen.

Kostnad: 5000 kr/företag och år för samtliga träffar (max två deltagare per företag, eller 1500 kr/träff)

Läs mer här