Här erbjuds du en serie kompetenshöjande seminarier som syftar till att höja deltagande företags förmåga att med hjälp av globala riktlinjer integrera hållbarhetsfaktorer i affärsutvecklingen. Nätverksträffarna höjer konkurrenskraften hos de medverkande företagen genom ett ökat fokus på intressentdialog, väsentlighetsanalys och rapportering av hållbarhetsfaktorer.

Den första seminarieserien innehåller fyra träffar och startar 8 maj 2018. Serien avslutas i februari 2019. Följande ämnen kommer behandlas:
Väsentlighetsanalys som grund för ett strategiskt hållbarhetsarbete, 8 maj
Så redovisar du enligt lagen om hållbarhetsrapportering, 18 september
Sätta mål, mäta och följa upp hållbarhetsarbetet, 13 november

Strategisk hållbarhetskommunikation, 5 februari


Kostnaden för denna seminarieserie är 5000 kr/företag eller 1500 kr/seminarium (max två deltagare/företag).