HÅLLBARHETSBAROMETERN
EMC har tagit fram detta digitala verktyg som hjälper din verksamhet att:
• Samla och överblicka hållbarhetsarbetet
• Integrera hållbarhetsarbetet i hela organisationen
• Få inspiration till hur ni kan utveckla hållbarhetsarbetet
• Redovisa ert hållbarhetsresultat
• Kommunicera ert hållbarhetsarbete internt och externt

Kostnad: 5000 kr/företag och år

Läs mer och registrera dig här


KLIMATBOKSLUT
Klimatbokslutet är en publikation i vilken ett flertal bolag har gått samman för att redovisa sin klimatpåverkan. Med hjälp av ett klimatbokslut kan man identifiera var klimatpåverkan finns, hur den har förändrats mellan åren och också var man bör sätta in framtida åtgärder för att ytterligare minska på klimatpåverkan. Här erbjuds du tillgång till beräkningsverktyget CEMAsys samt regelbundna nätverksträffar för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.

Kostnad: 5000 kr/företag och år

Läs mer här


NÄTVERKSSERIE:
HÅLLBARHETSSTRATEGIER OCH -RAPPORTERING

Här erbjuds du en serie kompetenshöjande nätverksträffar som syftar till att höja deltagande företags förmåga att med hjälp av globala riktlinjer integrera hållbarhetsfaktorer i affärsutvecklingen.

Kostnad: 5000 kr/företag och år för samtliga träffar (max två deltagare per företag, eller 1500 kr/träff

Läs mer här