Image by Charles Deluvio

RÅDGIVNING & PROCESSLEDNING

Hållbarhetsfrågorna finns i hela verksamheten och i varje medarbetares roll och beslut. Genom rådgivning och processledning hjälper vi er komma till nya insikter som stärker ert hållbarhetsarbete. Oavsett om det gäller kartläggning, utformning och implementering av en ny strategi eller integrering av hållbarhet i verksamhetens övergripande strategi kan vi ge er stöd i processen. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er.

Image by Ambrose Chua

NULÄGESANALYS

En solid nulägesanalys är en viktig förutsättning för att sätta ut riktning och nödvändiga åtgärder i hållbarhetsarbetet. Vi hjälper er att skapa en helhetsbild genom att definiera nuläget både gällande sakfrågor, styrning och organisationsstruktur.

HÅLLBARHETSRAPPORTERING

Hållbarhetsrapporten är ett utmärkt verktyg för att kommunicera verksamhetens värdeskapande och påverkan. I arbetet med att ta fram rapporten hjälper vi er i allt från processledning till informationsinhämtning och skrivande.

VÄSENTLIGHETSANALYS

Mycket av grunden för att bli en hållbättre verksamhet ligger i en gedigen förståelse för verksamhetens intressenter och mot bakgrund av det prioritera de mest väsentliga frågorna att fokusera på. Vi hjälper er med både intressentdialogen och väsentlighetsanalysen.