Image by Charles Deluvio

RÅDGIVNING & PROCESSLEDNING

Hållbarhetsfrågorna finns i hela verksamheten och i varje medarbetares roll och beslut. Genom rådgivning och processledning hjälper vi er komma till nya insikter som stärker ert hållbarhetsarbete. Oavsett om det gäller kartläggning, utformning och implementering av en ny strategi eller integrering av hållbarhet i verksamhetens övergripande strategi kan vi ge er stöd i processen. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er.

Image by Ambrose Chua

NULÄGESANALYS

En solid nulägesanalys är en viktig förutsättning för att sätta ut riktning och nödvändiga åtgärder i hållbarhetsarbetet. Vi hjälper er att skapa en helhetsbild genom att definiera nuläget både gällande sakfrågor, styrning och organisationsstruktur.

HÅLLBARHETSRAPPORTERING

Hållbarhetsrapporten är ett utmärkt verktyg för att kommunicera verksamhetens värdeskapande och påverkan. I arbetet med att ta fram rapporten hjälper vi er i allt från processledning till informationsinhämtning och skrivande.

VÄSENTLIGHETSANALYS

Mycket av grunden för att bli en hållbättre verksamhet ligger i en gedigen förståelse för verksamhetens intressenter och mot bakgrund av det prioritera de mest väsentliga frågorna att fokusera på. Vi hjälper er med både intressentdialogen och väsentlighetsanalysen.

EXTERN HÅLLBARHETSANSVARIG - EXKLUSIV MEDLEMSTJÄNST

Såväl små som stora bolag behöver någon som utvecklar verksamhetens hållbarhetsarbete och säkrar att det integreras i kärnverksamheten. För verksamheter som saknar interna resurser kan en lösning vara att anlita en extern hållbarhetsansvarig. Som medlem hos oss har du möjlighet att anlita oss som din externa hållbarhetsavdelning.

STRATEGISK HÅLLBARHETSKOMMUNIKATION

Vad förväntar sig våra intressenter att höra? Vad är målet med vår kommunikation? Vilka begrepp använder vi? Vilken känsla vill vi skapa? What’s your story? Vi hjälper er reda ut de många frågorna kring hur hållbarhet bäst kommuniceras till olika målgrupper.

AGENDA 2030-KARTLÄGGNING

Allt fler väljer att koppla sin verksamhetsplanering och sitt hållbarhetsarbete till de globala målen i Agenda 2030. Vi ger dig kunskapen och perspektiven du behöver för att använda målen som ett verktyg för att stärka verksamheten.

CIRKULÄR OMSTÄLLNING

Vi stöttar och möjliggör företags omställning till cirkulär ekonomi. Genom projektet BAS driver vi Circular Hub Halland inom vilket vi levererar affärsutvecklingsstödet Cirkulär Kickstart. Detta är en program i 6 steg för att snabbt identifiera cirkulära möjligheter, prioritera, detaljera och ta fram handlingsplan.

Läs mer om Cirkulär Kickstart

STÖR EN TRÄHUSAMBASSADÖR

Vi möjliggör hållbart byggande. Genom projekt Trähusambassadörer erbjuder vi kompetensutveckling och rådgivning inom trähuskonstruktioner för beställare och byggherrar.