Kommunala förvaltningar kan teckna servicepaket för sin nämnd och tjänstemän. Kostnaden för ett servicepaket hos EMC är 6 000 kronor exklusive moms.

Följande kommunala förvaltningar har tecknat ett servicepaket hos EMC:


F

Falkenbergs kommun: Kommunstyrelseförvaltningen Logotyp
Kontakt: Josefin Selander
Den kommunala organisationen bygger på en kombination av förvaltningar och bolag med anställd personal samt en politisk organisation med förtroendevalda. Under den gemensamma kommunledningen finns de olika förvaltningarna och nämnderna. Principen är densamma som för kommunstyrelsen - tjänstemännen utreder ärendena och lägger fram förslag för politikerna att ta ställning till.

H

Halmstad kommun: Servicekontoret Logotyp
Kontakt: Christel Rehmark
Servicekontoret utför tjänster för kommunens förvaltningar och bolag och huvudområden är städning, fastighetsskötsel, vaktmästeri måltider, IT-tjänster, internpost, kommunens kontaktcenter och uthyrning av fordon.
Servicekontoret verksamhet finaniseras via intäkter genom försäljning av tjänster till i huvudsak kommunens övriga nämnder och förvaltningar.

Halmstads kommun: Kommunledningsförvaltningen Logotyp
Kontakt: Sabina Andersson
Hemsida: http://www.halmstad.se/
Kommunledningsförvaltningen förbereder och genomför politiska beslut som tas i kommunstyrelse eller kommunfullmäktige. Den samordnar och leder samhällsbyggandet i Halmstads kommun, effektiviserar planprocessen och stärker kommunens strategiska näringslivsarbete. Förvaltningen ansvarar och samordnar övergripande frågor som bland annat rör ekonomi, kvalitet, visionsstyrning, HR, kansli, ärendehantering, kommunikation, demokrati, trygghet och folkhälsa samt hållbarhet och miljöfrågor. Den samordnar, utvecklar och stödjer även kommunens förvaltningar och bolag.

L

Laholm kommun: Kommunledningskansliet Logotyp
Kontakt: Nils Danred
Kommunledningskontoret i Laholm är indelat i fem enheter: ekonomi, IT, internservice, kommunikation och personal.
Där till exempel ekonomienheten samordnar kommunens ekonomistyrning och ger stöd och vägledning till verksamheterna, IT-enheten ansvarar för upphandling och drift av verksamhetsövergripande programvaror och kommunikationsenheten är en enhet inom kommunledningskontoret och är i flera avseenden kommunens "ansikte utåt och inåt".

V

Varbergs kommun: Hamn-och gatuförvaltningen Logotyp
Kontakt: Henrik Petzäll
Hamn- och gatuförvaltningen är en av Varbergs kommuns nio förvaltningar. Förvaltningen är utförare av såväl hamn- och gatunämndens strategier som verksamhetens dagliga leveranser. Hamn- och gatuförvaltningen ansvarar för trafiksystem och offentliga miljöer att färdas, vistas och verka i. Förvaltningen utvecklar, planerar, driver, bygger och sköter verksamheten i enlighet med hamn- och gatunämndens ansvarsområde.
Varbergs kommun: Samhällsutvecklingskontoret Logotyp
Kontakt: Jan Malmgren
Varberg ska vara en attraktiv kommun att bo, leva, besöka och verka i. Kommunen strävar efter att planera för en utveckling som är hållbar - både ekologiskt, socialt och ekonomiskt. En rad nya planer och strategier arbetas idag fram för att man ska kunna ta hänsyn till många olika övergripande intressen som alla spelar en stor roll inom samhällsplanering och stadsbyggnad.
Varbergs kommun: Serviceförvaltningen Logotyp
Kontakt: Marlene Garhall
Serviceförvaltningen är en av Varbergs kommuns nio förvaltningar. Förvaltningen levererar tjänster till övriga förvaltningar och vissa bolag inom kommunen. Serviceförvaltningen anvarar för service och tjänster inom fastighetsdrift- och underhåll, kost och städ samt IT och växel.
Verksamheten är till 98 procent intäktsfinansierad, vilket innebär att tjänsterna de utför får de betalt för från den som beställer tjänsten.

Varbergs kommun: Stadsbyggnadskontoret Logotyp
Kontakt: Helena Arnesten
Stadsbyggnadskontoret utvecklar, planerar, driver och sköter byggnadsnämndens dagliga verksamhet och utför det uppdrag som byggnadsnämnden beslutar om inom sitt verksamhetsområde.
Stadsbyggnadskontoret arbetar med detaljplanering, planmässiga utredningar och handläggning av bygglov. På uppdrag av kommunstyrelsens förvaltning utförs översiktsplanering och utredningar.