top of page
Image by Eduardo Alvarado

TRÄHUSAMBASSADÖRER

 

 

Byggbranschen står idag för en stor andel av samhällets klimatutsläpp och påverkar en rad andra miljömässiga, sociala och ekonomiska hållbarhetsfaktorer. Trä som byggmaterial har flera hållbarhetsfördelar gentemot andra byggmaterial som gynnar både näringsliv och samhället i stort. Dels genom mindre klimatpåverkan över en byggnads livscykel, men trä som material besitter även andra fördelar på individnivå genom dess unika egenskaper. 

Genom projekt Trähusambassadörer arbetade EMC tillsammans med aktörer i byggbranschens hela värdekedja för att stärka marknadens kunskap och kapacitet för att bygga en högre andel flervåningshus i trä.


PROJEKTPERIOD
1 mars 2018 - 1 augusti 2021

MÅL
Att öka andelen flervåningshus som byggs med trästomme i Halland samt att stärka kunskap och kapacitet om trähuskonstruktioner i byggbranschens hela värdekedja.

PROJEKTETS ERBJUDANDEN

Image by Volodymyr Hryshchenko
person-s-left-hand-holding-green-leaf-pl

KUNSKAPSSPRIDNING OCH NÄTVERK

Projektet arrangerade och spred seminarier, studiebesök, workshops och nätverksträffar för att sprida kunskap och inspiration om byggande av flervåningshus i trä. 

Tillsammans lärde vi oss mer om bland annat träbyggnadskonstruktion, livscykelanalys i byggnadsprocessen, kostnader förknippat med flervåningshus i trä, cirkulärt trähusbyggande, hållbara träfasader, klimatpåverkan, wood on top, brand, fukt och akustiklösningar och mycket mer. 

Flera av dessa evenemang går att ta del av genom att besöka EMCs webinarbibliotek.

INDIVIDUELL RÅDGIVNING

Projektet erbjöd små- och medelstora företag i byggvärdekedjan individuell rådgivning från experter för att öka möjliggöra en ökad kapacitet och kompetens för att bygga flervåningshus i trä. 

Under projektet mottog sex stycken företag rådgivning inom bland annat, materialjämförelser, konceptutveckling, industrialisering av trähusbyggande, installationer samt klimatsmart konstruktion och drift.

PROJEKTETS RESULTAT & LÄRDOMAR

TRÄHUSAMBASSADÖRER: Events List

Under projektet har vi levererat flertalet större och mindre evenemang och kommit i kontakt med över 100 företag och aktörer i byggvärdekedjan för att sprida kunskap om träbyggnader. Under dessa evenemang har goda exempel lyfts, kunskaps spridits och diskussioner avseende förutsättningarna för ett ökat trähusbyggande förts. Projektet har genomgående samverkat med andra aktörer, projekt och initiativ för att identifiera goda exempel och teman att lyfta samt för att samplanera och sprida evenemang. De flesta evenemang har varit mycket välbesökta av engagerade deltagare.

Projektet har haft ett stort antal individuella möten med aktörer och företag i byggbranschen i syfte att diskutera trä som alternativ till mer traditionella byggnadsmaterial samt erbjuda individuell rådgivning som kan förbättra enskilda aktörers förutsättningar för att bygga sitt första flervåningshus i trä. Sex stycken individuella rådgivningsinsatser har levererats. De individuella mötena har givit en god bild av branschens hinder och utmaningar i fråga om ett ökat trähusbyggande. Teman för kunskapsspridande evenemang har planerats in därefter.

Under projektperioden har också flera förutsättningar för ett ökat trähusbyggande förändrats i takt med att byggbranschens klimatpåverkan blivit allt mer omdiskuterad. Till exempel har regler om klimatdeklarationer tillkommit under projektperioden och flera nationella och lokala projekt och initiativ har bredvid Trähusambassadörer drivit på samtalet om materialval som en viktig aspekt för att uppnå ett byggande med låg klimatpåverkan.

 

Det är viktigt att denna typ av projekt sprider sina resultat och lärdomar så att framtida projekt och andra aktörer kan dra nytta av dem.

Några av de huvudslutsatser som har kunnat dras genom projektets aktiviteter och resultat är:

 • Hållbart byggande, och således klimatsmart byggande, är en oerhört omdiskuterad fråga och ett område där aktörer i byggvärdekedjan ser behov av att samverka, nätverka och inspireras till nya lösningar. Det efterfrågas forum och strukturer för olika aktörer i värdekedjan att diskutera holistiska lösningar och sätt för hur man kan planera för och implementera dessa lösningar i praktiken. Att bygga i trä tas ofta upp som en sådan lösning men många aktörer har större intresse av att diskutera större helhetslösningar och koncept.
   

 • Det återstår fortfarande frågetecken och tveksamheter kring livscykelkostnader, underhållsbehov, träets beständighet mot brand och fukt samt akustik hos flera i projektets målgrupp och därmed finns även en försiktighet i att bygga flervåningshus i trä.
   

 • Det finns en diskussion om hur man korrekt beräknar klimatnyttan av att bygga i trä och olika aktörer är oense om hur klimateffektivt det de facto är.
   

 • En specifik utmaning som identifierats gällande trähusbyggande är hur beställande aktörer kravställer och formar detaljplaner. Det anses som väldigt viktigt att detaljplaner och krav möjliggör för ett byggande i trä redan från början och det efterfrågas initiativ för att möjliggöra detta. Sådana initiativ har redan påbörjats i vissa delar av Halland.
   

 • En hög beläggning inom byggbranschen har gjort det svårt för enskilda aktörer att utnyttja projektets erbjudande om individuell rådgivning. Under projektet har erbjudandet konkretiserats, paketerats och trösklar sänkts för att fler ska kunna ta del av erbjudandet men det har inte räckt. För framtida projekt behöver erbjudanden paketeras än tydligare utefter de behov som finns hos målgruppen.

KONTAKT

MICHAELA FLENGER

PROJEKTLEDARE HÅLLBARHET

michaela.flenger@emcsverige.se

0739-96 88 80

FINANSIERING OCH BUDGET

Projektet finansierades av Europeiska regionala utvecklingsfondens stödprogram för Västsverige. Region Halland medfinansierade projektet. Den totala projektbudgeten var på ca 2,3 miljoner SEK. 

Logga Trahusambassado farg.jpg
EU logga.png
Region Halland.png
EMC_2013.png
bottom of page