Genom projekt Trähusambassadörer ska vi tillsammans med aktörer i byggbranschens hela värdekedja arbeta med att stärka marknadens kunskap och kapacitet för att bygga en högre andel flervåningshus i trä.

PROJEKTPERIOD

1 mars 2018 - 1 mars 2021

MÅL
Att öka andelen flervåningshus som byggs med trästomme i Halland samt att stärka kunskap och kapacitet om trähuskonstruktioner i byggbranschens hela värdekedja.

FINANSIERING OCH BUDGET
Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfondens stödprogram för Västsverige. Region Halland medfinansierar projektet. Den totala projektbudgeten är på ca 2,3 miljoner SEK.Individuellt stöd i projektering:

Projektet kan i många falla hjälpa till att ta fram specifik kunskap om förutsättningarna för en träbyggnad tidigt i en projektering. Vilket behov har du? Kontakta EMC för att tala om möjligheter och förutsättningar.

Genomförda träffar 2018/2019 med fokus på trähusbyggnation:


29 november Kunskapsdag om stora hus i trä
8 februari Hållbart byggande - Hållbara material
26 februari Träbyggnader i Norge
5 mars Hållbart byggande - Hållbara renoveringar
18 mars Upphandling och hållbarhet
26-27 mars Planera för Trästäder - Trästadskonferens i Skövde
2-3 april Wood on Wheels
11 april Mässa om byggsystem

Håll utkik efter kommande träffar här!Intresset för det industriella byggandet av flervåningshus i trä ökar snabbt i världen
, inte minst i Sverige med vår goda tillgång till råvaran för trähusbyggande. I dag står det moderna träbyggandet av flervåningshus för en marknadsandel på 10 % och många branschaktörer räknar med att det inom några år kommer nå uppemot 20-30%.

"2025 byggs hälften av alla flerbostadshus i trä"

Träkonstruktioner har stora tekniska och miljömässiga fördelar. Klimatanalyser av byggprocessen visar att flervåningshus i trä har ungefär halva klimatpåverkan från byggprocessen jämfört med ett motsvarande hus i betongstomme. Trähus kräver mindre energi än andra materialslag och binder dessutom koldioxid under hela sin livstid. Trä är dessutom det enda förnybara byggnadsmaterialet.

"En klimateffektiv byggprocess"

Kunskapen om byggandet och beställandet av flervåningshus i trä är dock fortfarande lågt bland de flesta byggherrar, byggbolag, konstruktörer och arkitekter. Det krävs därför riktade insatser för att öka kunskapen och kapaciteten för att kunna ta tillvara på de möjligheter som det industriella byggandet av flervåningshus i trä erbjuder.

Lästips:

Skogen är vårt gröna guld

TräGudien - Digital handbok för trä och träbyggande

Swedish wood – a versatile, modern material

Byggbranschen sätter fokus på klimatpåverkan vid materialvalKONTAKT

Michaela Flenger
michaela.flenger@emcsverige.se