top of page
oleg-laptev-QRKJwE6yfJo-unsplash_edited.jpg

PROJEKT

EMC deltar i olika utvecklingsprojekt som en del av vår vision för ett hållbart samhälle.
De projekt EMC medverkar i ska erbjuda ett stöd för våra medlemmar att gå från ord till handling. De ska skapa mervärde för våra medlemmar, även ett värde i förhållande till andra pågående initiativ. Våra projekt ska bidra till utveckling och lärande.

PÅGÅENDE PROJEKT

PROJEKT: Projekt

AVSLUTADE PROJEKT

Header_bas.png

BAS BYGGA ATTRAKTIVA SAMHÄLLEN
FÖR FÖRETAG

Tillsammans med Näringslivs och Destinationskontoret i Varberg (NOD) och Högskolan i Halmstad har EMC genomfört en treårig satsning för att driva på omställningen till en mer koldioxidsnål ekonomi och en hållbar samhällsutveckling. Fokus har legat på tre parallella spår, cirkulär omställning, hållbar mobilitet och samverkansarenan Smart Stad.

Projekttid: 2019-2022

Finansiering: Region Halland och Europeiska Regionala utvecklingsfonden, Varberg kommun, Högskolan i Halmstad, EMC

TRÄHUSAMBASSADÖRER


Projekt för att stärka marknadens kunskap och kapacitet för att bygga en högre andel flervåningshus i trä.

 

Projekttid 2018-2021. 

 

Finansiering: Region Halland och Europeiska Regionala utvecklingsfonden.

Läs mer om projektet.

 

Image by İpek Aydoğdu
Logga.png

BIOKOL HALLAND

Kartläggning av affärsmässiga förutsättningar för biokolsproduktion i Halland samt intressentanalys av möjliga aktörer inom olika delar av värdekedjan. Projekttid: 2019. Partners: EcoEra och JENO. Finansiering: Region Halland.

HÅLLBARA HALLAND

Projekt för att stärka företags konkurrenskraft genom att utveckla förmågan att integrera hållbarhetsfaktorer i affärsutvecklingen. Projekttid: 2017-2019. Finansiering: Region Halland. Effekter: Framtagande av digitala verktyget Hållbarhetsbarometern samt utveckling av koncept Klimatbokslut med EMC.

Klimatbokslut 1.png
Image by Markus Spiske

SOLREG HALLAND

Satsning för att främja solenergins utveckling utifrån två parallella spår: affärsutveckling och nya tillämpningsområden av solenergi, samt beställarkompetens. Projektperiod: 2017-2020. Projektpartners: Alexandersoninstitutet. Finanisering: ERUF, Energimyndigheten, Region Halland.

Läs mer här. 

ARENA GRÖN TILLVÄXT

Projektet agerade möjliggörare för innovatörer och entreprenörer med produkter och idéer rörande jord, skog och vatten. Projekttid: 2015-2018.
Projektpartners: Region Halland, Högskolan i Halmstad och Hushållningssällskapet Halland. Finansiering: ERUF och Region Halland.

Läs mer här.

Image by Geran de Klerk
Image by Sacha Styles


NORTH SEA SEP PLUS

Nätverksprojekt med fokus på beräkning och rapportering av koldioxidutsläpp inom näringsliv och offentlig sektor.
Projekttid: 2014-2015. Projektpartners: Alexandersoninstitutet samt ytterligare aktörer runt Nordsjön. Finansiering: Regionalfonden.

CO2RE
COLLABORATE TO REDUCE AND RENEW

Metodinsamling och dokumentation av koldioxidreducerande arbete på stads- och regional nivå. Projekttid: 2013-2014.
Projektpartners: Alexandersoninstitutet samt ytterligare aktörer i Danmark och Norge. Finansiering: KASK regionalfond.

Image by Paul Fiedler
Image by Federico Beccari

ENERGY VISION

Utvecklings- och inkubatorprojekt i Sverige, Danmark och Norge med tema Energi. Projekttid: 2012-2013. Projektpartners: Alexandersoninstitutet samt ytterligare aktörer i Danmark och Norge. Finansiering: KASK regionalfond.

ENERGIFOKUS

Kunskapsspridning kring fossilfri energi och energieffektivisering. Projekttid: 2012.
Finansiering: Energimyndigheten.

Image by Thomas Richter
Image by Johannes Plenio

UPPLYSA

Projekt för omställning till fossilfri energi med fokus på belysning, transporter och förnybara energislag. Projekttid: 2011-2012. Projektpartners: Alexandersoninstitutet. Finansiering: Regionalfonden.

LÖNSAMMARE MILJÖAFFÄRER

Projektet syftade till att företag skulle stärka sin konkurrenskraft genom att kartlägga och utveckla sin potential och kommunikation av hållbarhets- och miljöargument. Projekttid: 2010-2011
Projektpartners: Region Halland och Alexandersoninstitutet. Finansiering: Regionalfonden

Image by Aaron Burden
Image by Марьян Блан | @marjanblan

NORTH SEA SEP

Projektet syftade till att utvärdera och sprida ny kunskap kring hur städer och regioner kan tillämpa fossilfria och robusta energisystem samt hantera omställningen stegvis. Projekttid: 2009-2013. Projektpartners: Ett tiotal aktörer från flera olika länder. Finansiering: Nordsjöprogrammet

bottom of page