top of page

Klimatbokslut med EMC 2021 - Ett aktivt klimatansvar!

I årets upplaga av Klimatbokslut med EMC deltar 25 företag och organisationer som har insett klimatarbetets affärskritiska och utvecklingsdrivande betydelse.


Klimatbokslutet utgår från GHG-protokollets (Greenhouse Gas Protocol) riktlinjer vilket är den globala standarden för beräkning, hantering och rapportering av växthusgasutsläpp.


Resultatet lägger grunden för att vidta rätt åtgärder i form av affärsutveckling, effektiviseringar, implementering av ny teknik och kravställning på leverantörer.

Företag som berättar hur de bidrar till klimatomställningen stärker dessutom sitt varumärke, inspirerar andra och driver klimatarbetet framåt.


Här får du möta två av deltagarna i årets Klimatbokslut
ETIKHUS - Fredrik Lagerstedt, Inköp/Miljöansvarig


Ni har ökat både er omsättning och antal anställda men ligger kvar på samma klimatpåverkan. Hur har ni lyckats med detta?


Det beror på att vi satsat på tjänstebilar som är hybrider och som oftast körs på förnybar el. Vi har också haft ett år då de villor vi producerat funnits i närområdet vilket i sin tur minskat drivmedelsförbrukningen.

Vi har också arbetat aktivt för att planera våra inköp bättre vilket medfört att vi undvikit att köra extra sträckor för att kompletteringshandla.

Märker ni en ökad efterfrågan och intresse hos era kunder vad gäller ett klimatsmart byggande?


Den senaste vinterns högre elpriser har medfört att energianvändningen har hamnat i fokus och fler är intresserade av att investera i solcellslösningar.

Ni har under flera år genomfört Klimatbokslut genom EMC, varför har ni valt att delta och på vilket sätt använder ni er av resultatet?


För oss har det alltid varit viktigt att värna om vår miljö, det har vi gjort sedan företaget startade för 25 år sedan och det finns i vårt DNA helt enkelt. De globala målen inspirerar oss att utmana vår verksamhet i varje enskilt projekt. Vi använder oss av CEMAsys i vårt dagliga arbete och resultaten vi får ligger till grund för ständiga förbättringar.


 

VARBERGSORTENS ELKRAFT – Malin Sjöholm, Projektör/IT


Varför deltar ni i Klimatbokslut med EMC?


Vi har valt att delta för att vi tycker klimatfrågan är otroligt viktig och vill se hur vi påverkar klimatet samt vilka åtgärder vi kan göra för att minska vår påverkan. Även samarbetet med övriga deltagare, EMC samt leverantörer bidrar hela tiden till en ökad förståelse i klimatfrågan och vår del i den.


Vad anser ni är den största vinsten med att arbeta aktivt med er klimatpåverkan?


Vi får upp ögonen för vilka delar i vår verksamhet som påverkar klimatet mest samt ger oss verktyg för att kunna ta bättre beslut framåt.


Ni har i år utökat ert Klimatbokslut med materialinköp av kabel och elnätsförluster som står för stor del av er verksamhets klimatpåverkan. Hur ser produktutvecklingen ut inom kablar och kan de här skapa förutsättningar för effektivare energiöverföring?


Det stämmer att vårt klimatbokslut i år har utökats, vi strävar hela tiden till att få en mer komplett helhetsbild av vår påverkan. Produktutveckling för kablar sker kontinuerligt och även tillverkarna strävar efter en mer hållbar produktion. Det svåraste här är metallen som behöver vara av god kvalitet (jungfruligt material) för att klara av de stora påfrestningarna som det innebär att utsättas för elektrisk påverkan. Tillsammans med vår tillverkare ska vi i år prova en ny kabel som är 100% återvinningsbar vilket känns spännande. Största vinsten här blir i återvinningen vid själva produktionen där många mindre bortkapade delar kan återanvändas.


Hur kan ni arbeta för att minska mängden elnätsförluster?


Förlusterna från elnätet uppstår i samband med att elen transporteras i våra ledningar till kunden. Det finns olika delar som påverkar hur stora förlusterna blir, främst är det spänningsnivå, mängden energi som överförs samt temperaturen. Tyvärr har vi små möjligheter att påverka förlusterna i någon större utsträckning. Utetemperaturen styr vi inte över och inte heller den energimängd våra kunder använder. Vi har en koncessionsspänning på 12 kV som vi också behöver förhålla oss till. Utöver det gäller det att vid nyförläggning av kabel välja rätt storlek för den avsedda användningen. Här har vi på senare tid ofta förlagt grövre kabel än tidigare vilket minskar nätförlusterna något. 31 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentários


bottom of page