top of page

FÖRSTUDIE: KLIMATKRAV ENTREPENAD

FÖRSTUDIE KLIMATKRAV TRANSPORTER OCH MASKINER INOM ENTREPENAD

En av Hallands största klimatutmaningar är transporter och det är därför viktigt att minska utsläppen från både person- och godstransporter för att bidra till ett hållbart samhällsbygge.

EMC genomför en förstudie, finansierad av Region Halland, som ska undersöka en del av detta område - förutsättningarna för att minska klimatpåverkan för maskinarbeten och transporter inom entreprenader.

Förstudien ska undersöka nuläget inom kravställning och rapportering hos olika aktörer i Halland, samtidigt som andra initiativ inom detta område kartläggs och utvärderas.

Syftet med förstudien är att titta på förutsättningarna för samverkan i arbetet mot minskad klimatpåverkan samt att identifiera vilka metoder som skulle kunna vara effektiva. Långsiktiga målet är att skapa en metod för att minska klimatpåverkan genom effektiva klimatkrav.

I arbetet kommer intresserade aktörer att bjudas in till dialog. Både offentliga och privata företag och organisationer kommer att erbjudas möjlighet att dela sina erfarenheter. Genom dialogerna hoppas förstudien kunna identifiera utmaningarna med dagens krav och rapportering. Dessutom undersöka förutsättningarna för hur krav och rapportering skulle kunna förenklas och effektiviseras.

 

PROJEKTÄGARE

EMC

 

PROJEKTPARTNERS/REFERENSGRUPP

VIVAB, Varbergs Fastighets AB, Falkenbergs kommun och Region Halland.

 

PROJEKTPERIOD

September 2022 – september 2023

KONTAKT

HENRIK ALSÉN

PROJEKTLEDARE 

henrik.alsen@emcsverige.se

0707-94 77 73

bottom of page