Genom projekt Trähusambassadörer ska vi tillsammans med aktörer i byggbranschens hela värdekedja arbeta med att stärka marknadens kunskap och kapacitet för att bygga en högre andel i flervåningshus i trä.

PROJEKTPERIOD

1 mars 2018 - 1 mars 2021

MÅL
Att öka andelen flervåningshus som byggs med trästomme i Halland samt att stärka kunskap och kapacitet om trähuskonstruktioner i byggbranschens hela värdekedja.

FINANSIERING OCH BUDGET
Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfondens stödprogram för Västsverige. Region Halland medfinansierar projektet. Den totala projektbudgeten är på ca 2,3 miljoner SEK.Intresset för det industriella byggandet av flervåningshus i trä ökar snabbt i världen
, inte minst i Sverige med vår goda tillgång till råvaran för trähusbyggande. I dag står det moderna träbyggandet av flervåningshus för en marknadsandel på 10 % och många branschaktörer räknar med att det inom några år kommer nå uppemot 20-30%.

"2025 byggs hälften av alla flerbostadshus i trä"

Träkonstruktioner har stora tekniska och miljömässiga fördelar. Klimatanalyser av byggprocessen visar att flervåningshus i trä har ungefär halva klimatpåverkan från byggprocessen jämfört med ett motsvarande hus i betongstomme. Trähus kräver mindre energi än andra materialslag och binder dessutom koldioxid under hela sin livstid. Trä är dessutom det enda förnybara byggnadsmaterialet.

"En klimateffektiv byggprocess"

Kunskapen om byggandet och beställandet av flervåningshus i trä är dock fortfarande lågt bland de flesta byggherrar, byggbolag, konstruktörer och arkitekter. Det krävs därför riktade insatser för att öka kunskapen och kapaciteten för att kunna ta tillvara på de möjligheter som det industriella byggandet av flervåningshus i trä erbjuder.
Aktiviteter projekt Trähusambassadörer

27 mars Projektet har premiär, hur planerar vi för trähus?
10 april Case: Träkonstruktion med Eksta AB. Kan nästa projekt bli en träbyggnad?
22 maj Studiebesök hos Derome: Besök på Göingegården och deras nya husfabrik.

Läs mer om varje träff i aktivitetslistan.


Lästips:

Skogen är vårt gröna guld

TräGudien - Digital handbok för trä och träbyggande

Swedish wood – a versatile, modern material

Byggbranschen sätter fokus på klimatpåverkan vid materialvalKONTAKT

Magnus Falk
0734-04 44 70
magnus.falk@emcsverige.se