top of page
oleg-laptev-QRKJwE6yfJo-unsplash_edited.jpg

PROJEKT

EMC deltar i olika utvecklingsprojekt som en del av vår vision för ett hållbart samhälle.
De projekt EMC medverkar i ska erbjuda ett stöd för våra medlemmar att gå från ord till handling. De ska skapa mervärde för våra medlemmar, även ett värde i förhållande till andra pågående initiativ. Våra projekt ska bidra till utveckling och lärande.

PÅGÅENDE PROJEKT

PROJEKT: Projekt

AVSLUTADE PROJEKT

nedladdning.png

FÖRSTUDIE: KLIMATKRAV ENTREPRENAD

MC genomförde en förstudie som undersökte en del av detta område - förutsättningarna för att minska klimatpåverkan för maskinarbeten och transporter inom entreprenader. Förstudien undersökte nuläget inom kravställning och rapportering hos olika aktörer i Halland, samtidigt som andra initiativ inom detta område kartlagdes och utvärderades.

Projekttid: September 2022 – september 2023

Partners/referensgrupp: VIVAB, Varbergs Fastighets AB, Falkenbergs kommun och Region Halland.

Finansiering: Region Halland

Header_bas.png

BAS BYGGA ATTRAKTIVA SAMHÄLLEN
FÖR FÖRETAG

Tillsammans med Näringslivs och Destinationskontoret i Varberg (NOD) och Högskolan i Halmstad har EMC genomfört en treårig satsning för att driva på omställningen till en mer koldioxidsnål ekonomi och en hållbar samhällsutveckling. Fokus har legat på tre parallella spår, cirkulär omställning, hållbar mobilitet och samverkansarenan Smart Stad.

Projekttid: 2019-2022

Finansiering: Region Halland och Europeiska Regionala utvecklingsfonden, Varberg kommun, Högskolan i Halmstad, EMC

3. trähus amb.webp

TRÄHUSAMBASSADÖRER

​Projekt för att stärka marknadens kunskap och kapacitet för att bygga en högre andel flervåningshus i trä.

 

Projekttid 2018-2021. 

 

Finansiering: Region Halland och Europeiska Regionala utvecklingsfonden.

Läs mer om projektet.

4. biokål halland.webp

BIOKOL HALLAND

Kartläggning av affärsmässiga förutsättningar för biokolsproduktion i Halland samt intressentanalys av möjliga aktörer inom olika delar av värdekedjan.

 

Projekttid: 2019.

 

Partners: EcoEra och JENO.

 

Finansiering: Region Halland.

HÅLLBARA HALLAND

Projekt för att stärka företags konkurrenskraft genom att utveckla förmågan att integrera hållbarhetsfaktorer i affärsutvecklingen.

 

Projekttid: 2017-2019.

 

Finansiering: Region Halland.

 

Effekter: Framtagande av digitala verktyget Hållbarhetsbarometern samt utveckling av koncept Klimatbokslut med EMC.

6 solreg halland.webp

SOLREG HALLAND

Satsning för att främja solenergins utveckling utifrån två parallella spår: affärsutveckling och nya tillämpningsområden av solenergi, samt beställarkompetens.

 

Projektperiod: 2017-2020.

 

Projektpartners: Alexandersoninstitutet.

 

Finanisering: ERUF, Energimyndigheten, Region Halland.

Läs mer här. 

7 arena grön tillväxt.webp

ARENA GRÖN TILLVÄXT

Projektet agerade möjliggörare för innovatörer och entreprenörer med produkter och idéer rörande jord, skog och vatten.

 

Projekttid: 2015-2018.


Projektpartners: Region Halland, Högskolan i Halmstad och Hushållningssällskapet Halland.

 

Finansiering: ERUF och Region Halland.

Läs mer här.

8 north sea eap.webp

NORTH SEA SEP PLUS

Nätverksprojekt med fokus på beräkning och rapportering av koldioxidutsläpp inom näringsliv och offentlig sektor.

 

Projekttid: 2014-2015.

 

Projektpartners: Alexandersoninstitutet samt ytterligare aktörer runt Nordsjön.

 

Finansiering: Regionalfonden.

9 core coll.webp

CO2RE
COLLABORATE TO REDUCE AND RENEW

Metodinsamling och dokumentation av koldioxidreducerande arbete på stads- och regional nivå.

 

Projekttid: 2013-2014.


Projektpartners: Alexandersoninstitutet samt ytterligare aktörer i Danmark och Norge.

 

Finansiering: KASK regionalfond.

10 energy visio .webp

ENERGY VISION

Utvecklings- och inkubatorprojekt i Sverige, Danmark och Norge med tema Energi. Projekttid: 2012-2013.

 

Projektpartners: Alexandersoninstitutet samt ytterligare aktörer i Danmark och Norge.

 

Finansiering: KASK regionalfond.

11 energifokus.webp

ENERGIFOKUS

Kunskapsspridning kring fossilfri energi och energieffektivisering.

 

Projekttid: 2012.

 

Finansiering: Energimyndigheten.

12 upplysa.webp

UPPLYSA

Projekt för omställning till fossilfri energi med fokus på belysning, transporter och förnybara energislag.

 

Projekttid: 2011-2012.

 

Projektpartners: Alexandersoninstitutet.

 

Finansiering: Regionalfonden.

13 lönsammare miljö.webp

LÖNSAMMARE MILJÖAFFÄRER

Projektet syftade till att företag skulle stärka sin konkurrenskraft genom att kartlägga och utveckla sin potential och kommunikation av hållbarhets- och miljöargument.

 

Projekttid: 2010-2011


Projektpartners: Region Halland och Alexandersoninstitutet.

 

Finansiering: Regionalfonden

14 north sea sep.webp

NORTH SEA SEP

Projektet syftade till att utvärdera och sprida ny kunskap kring hur städer och regioner kan tillämpa fossilfria och robusta energisystem samt hantera omställningen stegvis.

 

Projekttid: 2009-2013.

 

Projektpartners: Ett tiotal aktörer från flera olika länder.

 

Finansiering: Nordsjöprogrammet

bottom of page